Regulamin konkursów na NajMikołaja i NajMikołajkę 2016

Regulamin konkursu na NajMikołaja i NajMikołajkę. Nie czekaj, szykuj strój! 🙂

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „NajMikołaj” zwanym dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundajca Jednym Śladem zwane dalej „Organizator”.
 3. Siedziba Organizatora: Fundacja Jednym Śladem, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2/11, 01-501 Warszawa zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr 0000354257.
 4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może zawiesić, unieważnić lub odstąpić od organizacji Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie na stronie internetowejwww.MotoMikolajki.pl.
 6. Konkurs trwa 03.12.2016 roku od godziny 10:30 do godziny 14:30.
 7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Fundacji Jednym Śladem oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację Konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez sponsorów konkursu
 2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt. 2.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony podczas wizyty na Placu Zamkowym w ramach akcji MotoMikołajki.pl dnia 03.12.2016 w godzinach 13:00 – 14:30. Dodatkowo ogłoszenie wyników odbędzie się na profilu MotoMikołajki.pl na Facebooku.
 5. Odbiór nagrody przez zwycięzcę Konkursu nastąpi na pl. Zamkowym lub po kontakcie z organizatorem na adres jednymsladem@jednymsladem.pl i ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs trwa 03.12.2016 roku od godziny 10:30 do godziny 14:30.
 2. Zwycięzcą w Konkursie zostanie osoba, której strój Św. Mikołaja zostanie oceniony jako najpiękniejszy i zdobędzie na największą ilość głosów oddanych przez dzieci na Placu Zamkowym
 3. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: dla kobiet i dla mężczyzn – w każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 osoby
 4. Przy wyborze najlepszego stroju Mikołaja będą oceniane m.in.: kreatywność, stopień nawiązania do tradycji, atrakcyjność dla dzieci. Dopuszczone zostaną też osoby w strojach Elfów, Aniołków, Śnieżynek, Reniferów itp.
 5. Strój Mikołaja nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa właściciela oraz innych uczestników akcji MotoMikolajki.pl

§ 4 Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja Konkursowa między godziną 10:30 a 13:00 ocenia stroje uczestników akcji MotoMikolajki.pl, wyłania 3-5 najlepszych Mikołajów w każdej z kategorii zgodnie z regułami wymienionymi w punkcie 3 i 4 paragrafu 3 i ogłasza ich wybór podczas wizyty na Placu Zamkowym.
 2. Zwycięzców (3 osoby z każdej kategorii) spośród finałowej trójki wybierają wychowankowie Domów Dziecka. Każdy z wychowanków wskazuje, najlepszego swoim zdaniem Mikołaja, poprzez wręczenie mu naklejki. Osoba, która otrzyma najwięcej naklejek otrzymuje pierwszą nagrodę. Osoba kolejna ze względu na ilość posiadanych naklejek zdobywa nagrodę drugą itd.
 3. W przypadku gdy dwoje lub więcej Mikołajów z największą ilością naklejek zajmie miejsce eq aequo, o dalszych losach decyduje dogrywka (ponowny wybór pomiędzy dwoma lub więcej najlepszymi Mikołajami). O rodzaju dogrywki decyduje Organizator.
 4. W skład Komisji Konkursowej (Kapituła Konkursu) oceniającej stroje uczestników Konkursu wejdą osoby z Fundacji Jednym Śladem.
 5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.MotoMikolajki.pl.
 2. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania wszelkich zmian w Regulaminie w miejscach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
 4. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *