NajMotocykl

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy motocyklowy pojazd Mikołaja”

 

 § 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Najpiękniejszy motocyklowy pojazd Mikołaja” zwanym dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów zwane dalej „Organizator”.
3. Siedziba Organizatora: Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów, ul.Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 034 6427; NIP 951-230-11-52.
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
5. Organizator może zawiesić, unieważnić lub odstąpić od organizacji Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie na stronie internetowej www.MotoMikolajki.pl.
6. Konkurs trwa 08.12.2013 roku od godziny 10:00 do godziny 13:30.
7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów  oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację Konkursu.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Nagrody

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Sponsora Konkursu.
2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt. 2.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony podczas wizyty na Placu Zamkowym podczas akcji MotoMikołajki.pl dnia 08.12.2013 w godzinach 11:30 – 13:30. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas trwania parady oraz ogłoszony na profilu MotoMikołajki.pl na Facebooku.
5. Odbiór nagrody przez zwycięzcę Konkursu nastąpi po kontakcie z organizatorem na adres ewo@ewo.org.pl i ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs trwa 08.12.2013 między godziną 10:00 a 13:30.
2. Zwycięzcą w Konkursie zostanie osoba, której pojazd (motocykl/quad/skuter) Św. Mikołaja zostanie oceniony jako najpiękniejszy.
3. Przy wyborze najlepiej przystrojonego pojazdu Mikołaja będą oceniane:kreatywność, stopień nawiązania do tradycji, atrakcyjność dla dzieci .
4.Przystrojenie pojazdu Mikołaja nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa właściciela oraz innych uczestników akcji MotoMikolajki.pl

§ 4 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja Konkursowa między godziną 10:00 a 13:00 ocenia przystrojenie pojazdów uczestników akcji MotoMikolajki.pl, wyłania najlepiej przystrojony pojazd Mikołaja i ogłasza jego wybór na profilu MotoMikołajki.pl nie później niż do godziny 19:00 dnia 8.12.2013.
2. W skład Komisji Konkursowej (Kapituła Konkursu) oceniającej przystrojenie pojazdów wejdą osoby z Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów.
3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.MotoMikolajki.pl.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania wszelkich zmian w Regulaminie w miejscach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora.

NajMikołaj

NajMikołaj

Regulamin konkursu „NajMikołaj”   § 1 Postanowienia wstępne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *