NajMikołaj

Regulamin konkursu „NajMikołaj”

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „NajMikołaj” zwanym dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów zwane dalej „Organizator”.
3. Siedziba Organizatora: Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów , ul.Niedźwiedza 29b, 02-737 Warszawa, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 034 6427; NIP 951-230-11-52.
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
5. Organizator może zawiesić, unieważnić lub odstąpić od organizacji Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie na stronie internetowej www.MotoMikolajki.pl.
6. Konkurs trwa 08.12.2013 roku od godziny 10:00 do godziny 13:30.
7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację Konkursu.
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Nagrody

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez sponsorów konkursu
2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt. 2.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony podczas wizyty na Placu Zamkowym w ramach akcji MotoMikołajki.pl dnia 08.12.2013 w godzinach 11:30 – 13:30. Dodatkowo ogłoszenie wyników odbędzie się na profilu MotoMikołajki.pl na Facebooku.
5. Odbiór nagrody przez zwycięzcę Konkursu nastąpi po kontakcie z organizatorem na adres ewo@ewo.org.pl i ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs trwa 08.12.2013 między godziną 10:00 a 13:30.
2. Zwycięzcą w Konkursie zostanie osoba, której strój Św. Mikołaja zostanie oceniony jako najpiękniejszy.
3. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: dla kobiet i dla mężczyzn – w każdej kategorii zostaną nagrodzone 2 osoby.
4. Przy wyborze najlepszego stroju Mikołaja będą oceniane:kreatywność, stopień nawiązania do tradycji, atrakcyjność dla dzieci .
5.Strój Mikołaja nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa właściciela oraz innych uczestników akcji MotoMikolajki.pl

§ 4 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja Konkursowa między godziną 10:00 a 13:00 ocenia stroje uczestników akcji MotoMikolajki.pl, wyłania 3 najlepszych Mikołajów w każdej z kategorii zgodnie z regułami wymienionymi w punkcie 3 paragrafu 3 i ogłasza ich wybór podczas wizyty na Placu Zamkowym.
2. Zwycięzców (3 osoby z każdej kategorii) spośród finałowej trójki wybierają wychowankowie Domu Dziecka. Każdy z wychowanków wskazuje, najlepszego swoim zdaniem Mikołaja, poprzez wręczenie mu naklejki. Osoba, która otrzyma najwięcej naklejek otrzymuje pierwszą nagrodę. Osoba kolejna ze względu na ilość posiadanych naklejek zdobywa nagrodę drugą itd.
3. W przypadku gdy dwoje lub więcej Mikołajów z największą ilością naklejek zajmie miejsce eq aequo, o dalszych losach decyduje dogrywka (ponowny wybór pomiędzy dwoma lub więcej najlepszymi Mikołajami).
4. W skład Komisji Konkursowej (Kapituła Konkursu) oceniającej stroje uczestników Konkursu wejdą osoby z Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów.
5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.MotoMikolajki.pl.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania wszelkich zmian w Regulaminie w miejscach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora.

NajMotocykl

NajMotocykl

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy motocyklowy pojazd Mikołaja”    § 1 Postanowienia wstępne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *