Regulamin konkursu na NajMikołaja i NajMikołajkę. Nie czekaj, szykuj strój! :)

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „NajMikołaj” zwanym dalej „Konkurs”.
Organizatorem Konkursu jest Fundajca Jednym Śladem zwane dalej „Organizator”.
Siedziba Organizatora: Fundacja Jednym Śladem, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2/11, 01-501 Warszawa zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr 0000354257.
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
Organizator może zawiesić, unieważnić lub odstąpić od organizacji Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie na stronie internetowej www.MotoMikolajki.pl.
Konkurs trwa 09.12.2017 roku od godziny 10:30 do godziny 12:30.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Fundacji Jednym Śladem oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację Konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Nagrody

Nagrody w Konkursie są fundowane przez sponsorów konkursu
Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt. 2.
Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony podczas wizyty pod PGE Narodowy w ramach akcji MotoMikołajki.pl dnia 09.12.2017 w godzinach 13:00 – 13:30. Dodatkowo ogłoszenie wyników odbędzie się na profilu MotoMikołajki.pl na Facebooku.
Odbiór nagrody przez zwycięzcę Konkursu nastąpi pod PGE Narodowy lub po kontakcie z organizatorem na adres jednymsladem@jednymsladem.pl i ustaleniu terminu i miejsca odbioru.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

Konkurs trwa 09.12.2017 roku od godziny 10:30 do godziny 13:30.
Zwycięzcą w Konkursie zostanie osoba, której strój Św. Mikołaja zostanie oceniony jako najpiękniejszy i zdobędzie na największą ilość głosów oddanych przez dzieci pod PGE Narodowy.
Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: dla kobiet i dla mężczyzn – w każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 osoby
Przy wyborze najlepszego stroju Mikołaja będą oceniane m.in.: kreatywność, stopień nawiązania do tradycji, atrakcyjność dla dzieci. Dopuszczone zostaną też osoby w strojach Elfów, Aniołków, Śnieżynek, Reniferów itp.
Strój Mikołaja nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa właściciela oraz innych uczestników akcji MotoMikolajki.pl

§ 4 Zasady przyznawania nagród

Komisja Konkursowa między godziną 10:30 a 13:00 ocenia stroje uczestników akcji MotoMikolajki.pl, wyłania 3-5 najlepszych Mikołajów w każdej z kategorii zgodnie z regułami wymienionymi w punkcie 3 i 4 paragrafu 3 i ogłasza ich wybór podczas wizyty pod PGE Narodowy.
Zwycięzców (3 osoby z każdej kategorii) spośród finałowej trójki wybierają wychowankowie Domów Dziecka. Każdy z wychowanków wskazuje, najlepszego swoim zdaniem Mikołaja, poprzez wręczenie mu naklejki. Osoba, która otrzyma najwięcej naklejek otrzymuje pierwszą nagrodę. Osoba kolejna ze względu na ilość posiadanych naklejek zdobywa nagrodę drugą itd.
W przypadku gdy dwoje lub więcej Mikołajów z największą ilością naklejek zajmie miejsce eq aequo, o dalszych losach decyduje dogrywka (ponowny wybór pomiędzy dwoma lub więcej najlepszymi Mikołajami). O rodzaju dogrywki decyduje Organizator.
W skład Komisji Konkursowej (Kapituła Konkursu) oceniającej stroje uczestników Konkursu wejdą osoby z Fundacji Jednym Śladem.
Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.MotoMikolajki.pl.
Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania wszelkich zmian w Regulaminie w miejscach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora.

Mikołaj-ikona

Oficjalnie ogłaszamy Konkurs na NajMikołajkę i NajMikołaja 2017!

Podczas akcji MotoMikolajki.pl 2017 jury wraz z dziećmi wybierze najpiękniej ubranych Mikołajów. Do oceny najbardziej liczą się pomysłowość, szyk i nawiązanie do tradycji. Przeczesujcie szafy, szukajcie inspiracji i dajcie się ponieść fantazji. Pamiętajcie przy tym, że oceniać Was będą głównie maluchy :) Będzie o co walczyć! Najciekawiej ubranych wytypują dzieci pod Stadionem PGE Narodowy przy Bramie nr 2. Nagrody czekają dla trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach.

Więcej

Wiele osób ma wątpliwości co do wzięcia udziału w paradzie. Zadajecie pytania typu: „Co powinienem zrobić by wziąć udział w paradzie? Jakie są wymagania? Czy trzeba się gdzieś zarejestrować?”

Pędzimy z odpowiedzią by nie tylko rozwiać wątpliwości ale przede wszystkim dać odpowiedź na nurtujące Was pytania.

Więcej

Mikołaj_ikonaPodczas organizowania akcji, zajmujemy się też zbiórką słodyczy oraz chemii gospodarczej każdego rodzaju. Słodycze są dodawane do paczek, które dzieci otrzymują na koniec akcji, a zebraną chemię rozdzielamy na ilość domów i rozwozimy do naszych podopiecznych. Możesz pomóc? odezwij się do nas :)

Więcej

Mikołaj_ikona

REGULAMIN AKCJI MOTOMIKOŁAJKI.PL 2017
1. Organizatorem akcji jest Fundacja Jednym Śladem.
2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie MotoMikolajki.pl jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i ustalonego programu imprezy.

Więcej
© 2012 - PSM