Oświadczenie osoby pełnoletniej

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Ja, ………………………………………………………………… zamieszkały/a ……………………………………..(ulica nr domu i/lub mieszkania) ………………………………………………(miejscowość, kod pocztowy), oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach związanych z konkursem. Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej na Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia:
1) autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji:
a. wprowadzenie do pamięci komputera
b. upublicznienie w całości lub fragmentach w sieci Internet
c. upublicznianie w całości lub fragmentach podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora
d. upublicznianie w całości lub we fragmentach w telewizji
e. powielanie dowolną techniką

2) własność nadesłanych prac konkursowych
……………………………………………………..
(podpis, miejsce i data)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Oświadczenie osoby pełnoletniej”