Regulamin konkursu fotograficznego „MotoMikołajki w obiektywie”

Regulamin konkursu fotograficznego „MotoMikołajki w obiektywie”

I. Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Jednym Śladem (zwany dalej „Organizatorem”).

II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć (maksymalnie 10) z wydarzenia MotoMikołajki.pl, które pokażą w reportażowy i zabawny sposób przebieg akcji MotoMikołajki.pl w dniu 7 grudnia 2014 roku

III. Czas i miejsce trwania Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 7 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r.
Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 7 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r.
Głosowanie internautów na wybrane zdjęcia będzie możliwe w terminie od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 20 grudnia 2014r. do godziny 24.00.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 21 grudnia 2014r.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym fanpage’u MotoMikołajki.pl serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/MotoMikolajki dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami tego profilu.

IV. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie zdjęć konkursowych za pomocą maila na adres: jednymsladem@jednymsladem.com.pl oraz z zachowaniem wymogów wskazanych w pkt V-VI.
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora wiadomością mailową.

V. Zdjęcia konkursowe
Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w pkt II, i zostały wykonane przez Uczestnika w dniu wydarzenia, to jest 7 grudnia 2014 roku.
Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 3 MB.
Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych wykorzystywanych przez uczestników Konkursu.

VII. Jury Konkursu
Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatorów. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.
Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.

VIII. Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu
Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze nie więcej niż 50 zdjęć, które zostaną opublikowane na FanPage MotoMikołajki.pl
Autor fotografii, która otrzyma największą liczbę polubień internautów oddanych za pośrednictwem FanPage akcji otrzyma nagrodę główną, kolejne osoby otrzymają nagrody za zajęcie 2 i 3 miejsca
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na FanPage Motomikołajki.pl w dniu 21 grudnia 2014 roku

IX. Nagrody konkursowe
Nagrodami dla laureatów Konkursu są:
– za zdobycie największej liczby polubień fotografii przesłanej przez jednego Uczestnika i zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowo-finansowa: Kamera Mio M350
– za zdobycie w dalszej kolejności największej liczby polubień fotografii przesłanej przez Uczestnika i zdobycie miejsca drugiego uczestnik otrzyma koszulkę oraz apteczkę od Yamaha Motor Poland.
– za zdobycie w dalszej kolejności największej liczby polubień fotografii przesłanej przez Uczestnika i zdobycie miejsca trzeciego uczestnik otrzyma komin na szyję oraz talię do gry od Yamaha Motor Poland.
Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator. Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.

X. Prawa autorskie
Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:
1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana  z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,   w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;  wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatorów na portalach społecznościowych  Facebook.
Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.

XI. Dane osobowe
Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

XII. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Regulamin Konkursu zostanie na stronie internetowej www.motomikolajki.pl
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.
Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania zdjęciami.
W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od wszelkiej odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego.
Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora.
Warszawa, dnia 04 grudnia 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Regulamin konkursu fotograficznego „MotoMikołajki w obiektywie””