Regulamin konkursu filmowego „Motomikołajki.pl oczami kamery!”

Regulamin konkursu „Motomikołajki.pl oczami kamery!”

I. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest stworzenie video relacji z akcji MotoMikołajki.pl

II. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Jednym Śladem (zwany dalej „Organizatorem”).

III. CZAS I MIEJSCE KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 7 grudnia 2014 r. do dnia 21 grudnia 2014 r.
2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 7 grudnia 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r.
3. Głosowanie internautów na wybrany film będzie możliwe w terminie od dnia 16 grudnia 2014 r. do dnia 20 grudnia 2014 r. do godziny 24.00
4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 21 grudnia 2014 r.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym fanpage’u MotoMikolajki.pl serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/MotoMikolajki dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami tego profilu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym fanpage’u MotoMikołajki.pl serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/MotoMikolajki dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami tego profilu.

V. ZASADY KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać film trwający do 5 minut, a następnie przesłać go mailem na adres jednymsladem@jednymsladem.com.pl (dopuszczalna wysyłka przez serwis internetowy: wetransfer lub prześlij to lub podobne). Dopuszczalne formaty filmów to pliki MP4, MOV, MPEG
2. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.
3. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów.
4. Autor zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Fundacji Jednym Śladem oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
5. Jeśli w filmie będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi dołączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła).
6. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania i publikacji filmów w celach informacyjno-promocyjnych.
8. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.
9. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 grudnia 2014 r.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE ORAZ LAUREACI KONKURSU
1. Spośród filmów zgłoszonych do Konkursu jury wybierze nie więcej niż 10 filmików, które zostaną opublikowane na FanPage MotoMikołajki.pl
2. Autor spotu, który otrzyma największą liczbę polubień internautów oddanych za pośrednictwem FanPage akcji otrzyma nagrodę główną, kolejne osoby otrzymają nagrody za zajęcie 2 i 3 miejsca
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na FanPage Motomikołajki w dniu 21 grudnia 2014 roku

VII. NAGRODY KONKURSOWE
1. Nagrodami dla laureatów Konkursu są:
– za zdobycie największej liczby polubień fotografii przesłanej przez jednego Uczestnika i zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowo-finansowa: zegarek Magellan Echo w kolorze czarnym.
– za zdobycie w dalszej kolejności największej liczby polubień fotografii przesłanej przez Uczestnika i zdobycie miejsca drugiego uczestnik otrzyma koszulkę oraz apteczkę od Yamaha Motor Poland.
– za zdobycie w dalszej kolejności największej liczby polubień fotografii przesłanej przez Uczestnika i zdobycie miejsca trzeciego uczestnik otrzyma komin na szyje oraz talię kart do gry od Yamaha Motor Poland.
Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator.
Sposób przekazania nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą przesłania filmów do Organizatora Uczestnik:
1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą filmów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże filmów, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2. oświadcza, iż filmy nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze filmów w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana  z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej –  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie  w całości lub we fragmentach w innych publikacjach,  w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami,   w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną;  wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz  łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę.
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatorów na portalach społecznościowych  Facebook. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu  Konkursu.

IX. DANE OSOBOWE
Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką  a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie filmów do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Regulamin Konkursu zostanie na stronie internetowej www.motomikolajki.pl
Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych do doręczenia nagrody.
Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania filmami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Regulamin konkursu filmowego „Motomikołajki.pl oczami kamery!””