Regulamin akcji MotoMikołajki.pl 2014

REGULAMIN AKCJI MOTOMIKOŁAJKI.PL 2014

1. Organizatorem akcji jest Fundacja Jednym Śladem.
2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie MotoMikolajki.pl jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i ustalonego programu imprezy.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i programem imprezy przed przystąpieniem do akcji. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej akcji.
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu wymagana jest pełna dyscyplina i podporządkowanie się poleceniom Organizatorów. Organizatorzy i służby porządkowe Organizatorów są oznakowani pomarańczowymi Fundacji Jednym Śladem oraz żółtymi kamizelkami odblaskowymi z logo akcji MotoMikolajki.pl
5. Ze względów organizacyjnych uczestnicy imprezy proszeni są o nie używanie w trakcie przejazdu kamizelek w tych kolorach.
6. Każdy uczestnik prowadzący pojazd (motocykl, skuter, quad) musi posiadać uprawnienia do kierowania tym pojazdem, a także musi poruszać się w kolumnie w pełnym posiadanym przez siebie ubraniu motocyklowym oraz założonym i zapiętym kasku. Powyższe dotyczy również pasażerów w/w pojazdów.
Każdy pojazd biorący udział w imprezie powinien być dopuszczony do ruchu i sprawny technicznie.
7. Zabrania się prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
8. Sposób jazdy:

  • grupę prowadzi Mikołaj Prowadzący
  • grupę zamyka Mikołaj Zamykający
  • jedziemy w kolumnie – „na zakładkę/szachownicę”, w miarę blisko ale zachowując bezpieczne odstępy od innych uczestników. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w kolumnie.
  • obowiązuje zakaz wzajemnego wyprzedzania, palenia gumy i zajeżdżania drogi
  • prędkość podczas przejazdu będzie dostosowana do warunków drogowych i możliwości przemieszczania się grupy, ale cały czas obowiązują nas przepisy Ruchu Drogowego
  • ewentualną awarię motocykla uczestnik imprezy powinien sygnalizować poprzez uniesienie ręki w górę. Inni uczestnicy przejazdu widząc taką sygnalizację powinni zachować od omijanego pojazdu bezpieczną odległość

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne spowodowane przez uczestników przejazdu. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody komunikacyjne lub wykroczenia drogowe.
10. WSZYSTKIE OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZAPISÓW REGULAMINU ZOSTANĄ NATYCHMIAST WYKLUCZONE Z IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA, POLICJĘ LUB SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione bez opieki w miejscach, w których odbywa się akcja MotoMikolajki.pl.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji MotoMikolajki.pl wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
O zmianach w programie zobowiązuje się poinformować na stronie akcji www.MotoMikolajki.pl