Regulamin Konkursu na NajMotocykl 2015

Regulamin Konkursu na NajMotocykl 2015

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod tytułem „Najpiękniejszy motocyklowy pojazd Mikołaja” zwanym dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Funfacja Jednym Śladem zwana dalej „Organizator”.
3. Siedziba Organizatora: Fundacja Jednym Śladem, ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki 2/11, 01-501 Warszawa zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i fundacji oraz przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr 0000354257
4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
5. Organizator może zawiesić, unieważnić lub odstąpić od organizacji Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie na stronie internetowej www.MotoMikolajki.pl.
6. Konkurs trwa 0
5.12.2015 roku od godziny 11:00 do godziny 14:00.
7. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych z wyłączeniem osób o których mowa w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Fundacji Jednym Śladem oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację Konkursu
9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 2 Nagrody

  1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Sponsora Konkursu
  2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
  3. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi Konkursu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 pkt. 2.
  4. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony podczas wizyty na Placu Zamkowym podczas akcji MotoMikołajki.pl dnia 05.12.2015 w godzinach 13:00 – 14:00. Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas trwania parady oraz ogłoszony na profilu MotoMikołajki.pl na Facebooku.
  5. Odbiór nagrody przez zwycięzcę Konkursu nastąpi na Placu Zamkowym podczas akcji MotoMikołajki.pl dnia 05.12.2015 w godzinach 13:00 – 14:00

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs trwa 05.12.2015 roku od godziny 11:00 do godziny 14:00.
2. Zwycięzcą w Konkursie zostanie osoba, której pojazd (motocykl/quad/skuter) Św. Mikołaja zostanie oceniony jako najpiękniejszy.
3. Przy wyborze najlepiej przystrojonego pojazdu Mikołaja będą oceniane: kreatywność, stopień nawiązania do tradycji, atrakcyjność dla dzieci
4. Przystrojenie pojazdu Mikołaja nie może powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa właściciela oraz innych uczestników akcji MotoMikolajki.pl

§ 4 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja Konkursowa między godziną 11:00 a 11.45 ocenia przystrojenie pojazdów uczestników akcji MotoMikolajki.pl, wyłania najlepiej przystrojony pojazd Mikołaja i ogłasza jego wybór na pl. Zamkowym nie później niż do godziny 14.00 w dniu 05.12.2015.
2. W skład Komisji Konkursowej (Kapituła Konkursu) oceniającej przystrojenie pojazdów wejdą osoby z Fundacji Jednym Śladem
i Polskiego Stowarzyszenia Motocyklistów.
3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i wiążące dla Uczestników i nie przysługuje od nich odwołanie
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.MotoMikolajki.pl
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie w celach związanych z Konkursem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania wszelkich zmian w Regulaminie w miejscach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora
.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Regulamin Konkursu na NajMotocykl 2015”